REGULAMIN PROMOCJI

„BĄDŹ DOBRZE PRZYGOTOWANY”

Darmowe konsultacje z zakresu księgowości, założenia i prowadzenia działalności

 

§ 1. Organizator promocji

Organizatorem akcji „BĄDŹ DOBRZE PRZYGOTOWANY” (zwanej dalej Promocją) jest firma Biuro Rachunkowe Saldo. pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Hażlachu przy ul. Skoczowskiej 54, 43-419 Hażlach zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695807, która oferuje usługi księgowe (zwana dalej Organizatorem).

§ 2. Zasady promocji

1.      Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych, osób pranych oraz jednostek organizacyjnych (zwanych dalej Uczestnikami)

2.      Promocja obowiązuje w okresie od dnia 13.11.2018 do 31.01.2019.

3.      Uczestnicy, którzy w czasie trwania Promocji, zgłoszą się do Biura Rachunkowego Saldo. pl Sp. z o.o. Sp. k. otrzymają DARMOWE KONSULTACJE z zakresu księgowości, założenia i prowadzenia działalności. Konsultacje odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorek w godzinach od 14 do 16.

4.      Zakres konsultacji realizowanych przez Biuro Rachunkowe Saldo.pl obejmuje:

·         doradztwo w sprawach księgowości w bieżących i planowanych przedsięwzięciach,

·         wyjaśnienia dotyczące bieżących przepisów prawa podatkowego i ich praktycznego zastosowania w prowadzonej działalności,

·         porada na temat założenia działalności, wymaganych dokumentów, kolejności kroków niezbędnych do założenia firmy,

5.      Uczestnik chcąc zgłosić się do udziału w Promocji powinien potwierdzić swój udział i umówić się na spotkanie w wyznaczonym terminie.

6.      Promocja nie obejmuje tworzenia dokumentów, wypełniania wniosków.

7.      Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników zgromadzonych w procesie składania zamówień w ramach Promocji jest Organizator.

2.      Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim.

3.      Dane osobowe będą zgromadzone na potrzeby realizacji w ramach dalszej współpracy po zakończeniu Promocji.

4.      Za uprzednią zgodą wyrażoną w formie pisemnej dane zgromadzone na potrzeby realizacji Promocji mogą być wykorzystywane przez Organizatora do działań promocyjnych polegających na dostarczeniu Uczestnikom bieżącej oferty handlowej za pomocą poczty elektronicznej lub drogą listowną z zachowaniem wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 4. Reklamacje

1.      Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, tj. w zakresie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w promocji Uczestnik może składać w formie pisemnej na adres: Biuro Rachunkowe Saldo. pl Sp. z o.o. Sp. K., ul. Skoczowska 54, 43-419 Hażlach z dopiskiem Promocja.

2.      Reklamacje należy składać niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika.

3.      Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpływu do Organizatora.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.      Uczestnik decydując się na udział w Promocji potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje postanowienia w nim przewidziane.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

3.      Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

 

© 2018 | Jakub Krawczyk