Biuro Rachunkowe "Saldo.pl"

saldo-baner

Regulamin Promocji

„BĄDŹ DOBRZE PRZYGOTOWANY II”

Darmowe konsultacje z zakresu księgowości, założenia i prowadzenia działalności

 1. Organizator promocji

  1. Organizatorem akcji „BĄDŹ DOBRZE PRZYGOTOWANY II” (zwanej dalej Promocją) jest firma Biuro Rachunkowe Saldo. pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Hażlachu przy ul. Skoczowskiej 54, 43-419 Hażlach zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695807, która oferuje usługi księgowe (zwana dalej Organizatorem).

 2. Zasady promocji

  1. Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych (zwanych dalej Uczestnikami)

  2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 20.09.2019 do 30.11.2019.

  3. Uczestnicy, którzy w czasie trwania Promocji, zgłoszą się do Biura Rachunkowego Saldo. pl Sp. z o.o. Sp. k. otrzymają DARMOWE KONSULTACJE z zakresu księgowości, założenia i prowadzenia działalności. Konsultacje odbywać się będą po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  4. Zakres konsultacji realizowanych przez Biuro Rachunkowe Saldo.pl obejmuje:

   • doradztwo w sprawach księgowości w bieżących i planowanych przedsięwzięciach,

   • wyjaśnienia dotyczące bieżących przepisów prawa podatkowego i ich praktycznego zastosowania w prowadzonej działalności,

   • porada na temat założenia działalności, wymaganych dokumentów, kolejności kroków niezbędnych do założenia firmy,
  5. Uczestnik chcąc zgłosić się do udziału w Promocji powinien potwierdzić swój udział i umówić się na spotkanie droga mailową bądź telefonicznie.

  6. Promocja nie obejmuje tworzenia dokumentów, wypełniania wniosków.

  7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.

 3. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników zgromadzonych w procesie składania zamówień w ramach Promocji jest Organizator.

  2. Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim.

  3. Dane osobowe będą zgromadzone na potrzeby realizacji w ramach dalszej współpracy po zakończeniu Promocji.

  4. Za uprzednią zgodą wyrażoną w formie pisemnej dane zgromadzone na potrzeby realizacji Promocji mogą być wykorzystywane przez Organizatora do działań promocyjnych polegających na dostarczeniu Uczestnikom bieżącej oferty handlowej za pomocą poczty elektronicznej lub drogą listowną z zachowaniem wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 4. Reklamacje

  1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, tj. w zakresie zakwalifikowania Uczestnika do udziału w promocji Uczestnik może składać w formie pisemnej na adres: Biuro Rachunkowe Saldo. pl Sp. z o.o. Sp. K., ul. Skoczowska 54, 43-419 Hażlach z dopiskiem Promocja.

  2. Reklamacje należy składać niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika.

  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpływu do Organizatora.

 5. Postanowienia końcowe

  1. Uczestnik decydując się na udział w Promocji potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje postanowienia w nim przewidziane.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

  3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.