Biuro Rachunkowe "Saldo.pl"

saldo-baner

Sprawdź termin

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIURO RACHUNKOWE SALDO.PL SP. Z O.O. SP. K z siedzibą przy ul. Skoczowskiej 54 w Hażlachu (43-419), wpisany do KRS pod numerem: 0000695807, NIP: 5482686463, REGON: 368304901

Kontakt: może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób: listownie na podany wyżej adres siedziby; mail: kasia@podatki-saldo.pl, tel.: 33 476 19 40

Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – w przypadku, gdy jest Pan/Pani Klientem lub Kontrahentem; Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celu nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z firmą osobiście, bądź wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji – w przypadku, gdy jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem

Podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z firmą umowy – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie, w związku z prowadzeniem działalności, w tym do spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem; Pani/Pana dane osobowe z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt b wskazanym w pkt 3 powyżej.– jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.

Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane lub udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty związane z obsługą systemów informatycznych wspierających pracę firmy i stronę www, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, odpowiednio przeszkoleni pracownicy.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem;

W momencie nienawiązania z firmą współpracy, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez rok od dnia zakończenia negocjacji prowadzonych drogą mailową bądź telefoniczną. Natomiast w przypadku zawarcia umowy z firmą, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa – jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.

Przysługujące Pani/Panu prawa: Ma Pan / Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia; ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

W momencie, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane – jeżeli jest Pan/Pani Klientem/Kontrahentem;

Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji celów, do jakich są zbierane – jeżeli jest Pan/Pani Potencjalnym Klientem.

Ceny i promocje

Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych oznacza konieczność wymiany formularzy oraz zmiany klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, weryfikację wewnętrznych procesów pod kątem bezpieczeństwa wykorzystywanych w nich danych oraz wdrożenie odpowiedniej infrastruktury IT.


Pomożemy przygotować się Twojej Firmie do stosowania RODO na dwa sposoby. Możesz skorzystać z przygotowanych przez naszą firmę gotowych szablonów i samodzielnie przystosować je do wymagań swojego przedsiębiorstwa lub skorzystać z kompleksowo opracowanej dokumentacji dostosowanej do konkretnego Klienta.

Cennik RODO 2020

*cena uzależniona od wielkości firmy ustalana indywidualne

PROMOCJA

Dla Klientów Biura Rachunkowego Saldo. pl Sp. z o.o. Sp. K. rabat w wysokości 20%.

Dla nowych Klientów podpisujących umowę na usługi księgowe na min. 2 lata RODO za połowę ceny.